Error
  • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
  • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

نانوفيل

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (0 Votes)

کامپازیت های نانوفیل که برخی با عنوان نانوفیل هایبرید ها از آنها یاد می کنند دارای ذرات پرکننده ای بی نهایت کوچک است ( 005% تا 1% میکرومتر) به دلیل این که ذرات اصلی کوچک پرکننده فوق به آسانی قادر به چسبیدن به یکدیگر در ماده ترمیمی هستند ، دامنه وسیعی از اندازه پرکننده را می توان در ماده ترمیمی ایجاد نمود که نتیجه آن زیبایی و خواص فیزیکی مطلوب خواهد بود .

حضور ذرات پراکننده کوچک همچنین کامپازیت های نانوفیل را بسیار پرداخت پذیر می سازد. به دلیل این خواص احتمال تبدیل این مواد به ماده منتخب ترمیمی رایج کامپازیتی ، موجود است .

لطفا مارا در گوگل محبوب کنید